MTÜ põhikiri

Mittetulundusühing Pärnu Käsikellastuudio

PÕHIKIRI

I Üldsätted

1.1 Mittetulundusühing nimetusega Pärnu Käsikellastuudio (edaspidi: Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud füüsiliste isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.

1.2 Oma tegevuses juhindub Ühing Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

1.3 Ühingu asukohaks on Pärnu, Eesti Vabariik.

1.4 Ühing on asutatud 2010. aastal.

1.5 Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.6 Ühingu põhitegevusteks ei ole ettevõtlus ja Ühing ei kasuta ettevõtlustulu põhikirjavälistel eesmärkidel.

1.7 Ühing võib omandada ja omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara, iseseisev bilanss, oma sümboolika ja pitsat.

1.8 Ühingu eesmärkideks on liikmete muusikaliste võimete ja oskuste arendamine läbi käsikella- ja muusikaõppe; lastele ja täiskasvanutele kvaliteetse huvitegevuse ning enesearendamise võimaluste pakkumine; erinevate kultuuriliste ja sotsiaalsete gruppide integratsioon läbi muusika.

II Tegevusalad

2.1 Oma eesmärkide saavutamiseks on Ühing seadnud endale tegevusaladeks:

2.1.1 käsikella- ja muusikaõppe ning muusikaürituste korraldamine ja läbiviimine.

2.1.2 Avalikkuse teadlikkuse tõstmine käsikellamuusika valdkonnas.

2.1.3 Koostöö arendamine teiste mittetulundusühingute, sihtasutuste, füüsiliste isikute ja äriettevõtetega oma eesmärkide saavutamiseks.

2.1.4 Teised tegevusalad (näiteks muusikapalade arranžeerimine), mis võimaldavad ühingul täita sätestatud eesmärke.

III Ühingu liikmeks vastuvõtmise, ühingust väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

3.1 Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga isik, kes soovib arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust ja täidab Ühingu põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab Ühingu juhatus.

IV Ühingu liikmete õigused ja kohustused

4.1 Ühingu liikmetel on õigus:

4.1.1 kandideerida juhatuse liikme kohale.

4.1.2 Teha juhatusele Ühingu tegevuse suunamiseks soovitusi ja ettepanekuid.

4.1.3 Saada juhatuselt teavet Ühingu tegevuse kohta.

4.1.4 Osaleda ning hääletada üldkogu koosolekul.

4.2 Ühingu liige on kohustatud:

4.2.1 Järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu organite otsuseid.

4.2.2 Täitma juhatuse otsusega liikmetele kehtestatud varalisi kohustusi.

4.2.3 Osalema üldkoosolekul v.a. juhul, kui selleks on mõjuv põhjus (välisriigis viibimine, tõsine haigus jne. Põhjuse mõjuvuse otsustab Ühingu juhatus).

V Üldkoosolek

5.1 Ühingu kõrgeimaks otsustusorganiks on üldkoosolek.

5.2 Üldkoosoleku pädevuses on:

5.2.1 Ühingu põhikirja muutmine vastavalt seaduses sätestatud korrale

5.2.2 Ühingu eesmärkide muutmine vastavalt seaduses sätestatud korrale

5.2.3 Ühingu liikmete, juhatuse liikmete ja muude füüsiliste või juriidiliste isikutega tehingute tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ning selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine juhtudel, kui üldkoosolek on otsustanud antud juhtumeid mitte lasta otsustada juhatusel.

5.2.4 Ühingu liikmeks vastuvõtmise, Ühingust välja astumise ja välja heitmise avalduste ning otsuste ümber vaatamine, vastavaid juhtumeid puudutavate juhatuse otsuste kehtetuks tunnistamine ning antud küsimustes uute otsuste vastuvõtmine juhul, kui seda on taotlenud Ühingu liikmed või liikmekandidaadid, keda juhatuse antud otsused puudutavad.

5.2.5. Juhatuse liikmete määramine ja tagasi kutsumine sõltumata põhjusest.

5.3 Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ette nähtud juhtudel.

5.4 Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab liikmetele teatama vähemalt 7 kalendripäeva ette, teates peab sisalduma üldkoosoleku täpne aeg ja koht.

5.5 Üldkoosolekud viiakse läbi vastavalt seaduses sätestatud korrale.

5.6 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 51% Ühingu liikmetest. Juhul, kui üldkoosolekul ei ole kohal piisavalt liikmeid, on juhatus kohustatud 14 kalendripäeva jooksul kokku kutsuma uue üldkoosoleku, mis on otsustusvõimeline sõltumata sellel osalevate Ühingu liikmete arvust.

5.7 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel pannakse küsimus uuesti hääletamisele.

VI Juhatus

6.1 Ühingu kõrgeimaks täidesaatvaks organiks on juhatus, milles on kuni 3 kuni 5 liiget. Juhatuse määrab üldkoosolek kolmeks aastaks.

6.2 Juhatuse pädevuses on:

6.2.1 Ühingu tegevuse igapäevane juhtimine ning jooksvate otsuste vastuvõtmine

kõikides küsimustes v.a. juhul, kui üldkogu on otsustanud teisiti.

6.2.2 Ühingu liikmete, juhatuse liikmete ja muude füüsiliste või juriidiliste isikutega tehingute tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine v.a. juhtudel, kui üldkoosolek on otsustanud teisiti.

6.2.3 Ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks v.a. juhtudel, kui üldkoosolek on otsustanud teisiti.

6.2.4 Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse, põhikirja, üldkoosoleku või juhatuse otsusega antud Ühingu liikmete, muude organite või teiste füüsiliste või juriidiliste isikute pädevusse.

6.3. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.

VII Vahendid

7.1 Ühingu vahendid moodustuvad:

7.1.1 Vastavalt juhatuse otsustele liikmetele kehtestatud maksudest;

7.1.2 nii kodu- kui välismaa füüsiliste ja juriidiliste isikute rahalistest ja varalistest annetustest, sponsorlusest, sihtotstarbelistest eraldistest ja muudest toetustest;

7.1.3 heategevusüritustest saadud summadest ja seadusega lubatud majandustegevusest laekuvatest Ühingu finantstuludest;

7.1.4 Ühingu poolt pakutavate teenuste eest tasudeks laekunud vahenditest;

7.1.5 muudest tuludest ja laekumistest.

7.2 Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik Ühingu eesmärgikohaseks tegevuseks ja pole vastuolus seadustega. Ühingu varasid võib kasutada üksnes Ühingu eesmärkide saavutamiseks.

VIII Majandustegevus, vara jaotus

8.1 Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ja tegeleda majandus- ning koolitustegevusega.

8.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või juhatuse poolt selleks volitatud isikud.

8.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

Käesoleva põhikirja algversioon on asutajate poolt vastu võetud ja kinnitatud 06.09.2010. aastal Pärnus.

Käesolev põhikirja muudatus on MTÜ üldkoosoleku poolt vastu võetud ja kinnitatud 28.04.2015. aastal Pärnus.